Usluge
- priprema i sprovođenje razvojnih dokumenata na nivou regiona i jedinica lokalne samouprave;
- savetodavne usluge na pripremi projekata (saveti, pomoć i partnerstvo pri apliciranju);
- zastupanje interesa lokalnih samouprava regiona u okviru svojih nadležnosti;
- poslovi međunarodne,prekogranične i međuopštinske saradnje;
- informacije o dostupnim izvorima finansiranja (domaćim i stranim);
- priprema i sprovođenje programa stručnog usavršavanja za potrebe razvoja pravnih subjekata;
- informacije vezane za započinjanje poslovanja;
- uspostavljanje partnerskih odnosa sa lokalnim samoupravama, finansijskim organizacijama i donatorima;
- podrška poslovnom udruživanju MSPP;
- prikupljanje podataka, stvaranje baza podataka i informisanje;
- promocija preduzetništva i različitih programa podrške MSPP;
- drugi poslovi u skladu sa osnivačkim aktom.