Usluge
- priprema i sprovođenje razvojnih dokumenata na nivou regiona i jedinica lokalne samouprave;
- savetodavne usluge na pripremi projekata (saveti, pomoć i partnerstvo pri apliciranju);
- zastupanje interesa lokalnih samouprava regiona u okviru svojih nadležnosti;
- poslovi međunarodne,prekogranične i međuopštinske saradnje;
- informacije o dostupnim izvorima finansiranja (domaćim i stranim);
- priprema i sprovođenje programa stručnog usavršavanja za potrebe razvoja pravnih subjekata;
- informacije vezane za započinjanje poslovanja;
- uspostavljanje partnerskih odnosa sa lokalnim samoupravama, finansijskim organizacijama i donatorima;
- podrška poslovnom udruživanju MSPP;
- prikupljanje podataka, stvaranje baza podataka i informisanje;
- promocija preduzetništva i različitih programa podrške MSPP;
- drugi poslovi u skladu sa osnivačkim aktom.


Razvojna agencija, u okviru Programa standardizovanog seta usluga koji se realizuje preko akreditovanih razvojnih agencija, pruža MMSPP sektoru na teritoriji svoje nadležnosti, bez naknade, sledeće usluge:

- informacije neophodne za započinjanje i/ili razvoj poslovanja postojećim i potencijalnim mikro, malim, srednjim preduzećima i preduzetnicima, zadrugama i klasterima,

- obuke: Obuke koje ARRA pružaju postojećim i potencijalnim MMSPP obuhvataju 11 modula koji se dele na obavezne i opcione.

Obavezni moduli obuka su „Obuka za početnike u poslovanjuˮ (u trajanju od dva dana) i „Obuka za žene preduzetnice“ (u trajanju od jednog dana).

Opcioni moduli jednodnevnih obuka su:

1) priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama i investiciona spremnost;
2) finansijsko upravljanje;
3) izvoz – za one koji prvi put izvoze;
4) marketing i prodaja;
5) elektronsko poslovanje i informacione tehnologije u poslovanju;
6) pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje;
7) inovacije;
8) priprema za Jedinstveno evropsko tržište;
9) učešće MSP u javnim nabavkama.

- savetodavne usluge (pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za startap kredite za početnike kod Fonda za razvoj; pomoć pri izradi poslovnog plana za subvencije za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje; pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za ostale kredite kod Fonda za razvoj, i za raspoložive kreditne linije Garancijskog fonda AP Vojvodine; podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo privrede i Razvojna agencija Srbije; savetodavne usluge kod započinjanja poslovanja (podrška pri registraciji i osnivanju privrednog subjekta ili zadruge, pomoć u vezi sa planiranjem poslovanja – razvoj poslovne ideje ili tehnička pomoć u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne nacionalne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora); savetodavne usluge za razvoj poslovanja - tehnička pomoć u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne nacionalne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora, podrška u poslovnom povezivanju i umrežavanju),

- mentoring - stručna pomoć privrednim subjektima u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak na tržištu,

- promocije - promotivne aktivnosti koje se odnose na promociju preduzetništva i aktuelnih programa Ministarstva privrede, Fonda za ravoj i Razvojne agencije Srbije koji podstiču razvoj preduzetništva,

- terenske kontrole u okviru programa koje Ministarstvo privrede sprovodi sa Fondom za razvoj i Razvojnom agencijom Srbije.

Privredni subjekti, zadruge i drugi oblici preduzetništva na području Južnog Banata mogu se obratiti Regionalnoj razvojnoj agenciji Južni Banat zahtevom za dostavljanje informacije neophodne za započinjanje i/ili razvoj poslovanja ili zahtevom za pružanje savetodavne usluge bez naknade, putem e-maila: office@rrajuznibanat.rs.

Postupak prijave za učešće na obuci propisan je u odeljku E-obuke.

Informacije o otvorenim programima podrške početku poslovanja, podrške rastu i razvoju i podrške za inovacije, digitalizaciju i zelenu ekonomiju objavljene su na Portalu preduzetništva:
https://preduzetnistvo.gov.rs/otvoreni-programi/

Informacije o otvorenim programima koje sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije, objavljene su na sajtu Fonda za razvoj:
https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/podrska-investicijama-u-privredi

Informacije o otvorenim programima koje sprovodi Razvojna agencija Srbije, objavljene su na sajtu Razvojne agencije Srbije:
https://ras.gov.rs/javni-pozivi