Services
- priprema i sprovođenje razvojnih dokumenata na nivou regiona i jedinica lokalne samouprave;
- savetodavne usluge na pripremi projekata (saveti, pomoć i partnerstvo pri apliciranju);
- zastupanje interesa lokalnih samouprava regiona u okviru