Услуге
- припрема и спровођење развојних докумената на нивоу региона и јединица локалне самоуправе;
- саветодавне услуге на припреми пројеката (савети, помоћ и партнерство при аплицирању);
- заступање интереса локалних самоуправа региона у оквиру својих надлежности;
- послови међународне,прекограничне и међуопштинске сарадње;
- информације о доступним изворима финансирања (домаћим и страним);
- припрема и спровођење програма стручног усавршавања за потребе развоја правних субјеката;
- информације везане за започињање пословања;
- успостављање партнерских односа са локалним самоуправама, финансијским организацијама и донаторима;
- подршка пословном удруживању МСПП;
- прикупљање података, стварање база података и информисање;
- промоција предузетништва и различитих програма подршке МСПП;
- други послови у складу са оснивачким актом.


Развојна агенција, у оквиру Програма стандардизованог сета услуга који се реализује преко акредитованих развојних агенција, пружа ММСПП сектору на територији своје надлежности, без накнаде, следеће услуге:

- информације неопходне за започињање и/или развој пословања постојећим и потенцијалним микро, малим, средњим предузећима и предузетницима, задругама и кластерима,

- обуке: Обуке које АРРА пружају постојећим и потенцијалним ММСПП обухватају 11 модула који се деле на обавезне и опционе.

Обавезни модули обука су „Обука за почетнике у пословањуˮ (у трајању од два дана) и „Обука за жене предузетнице“ (у трајању од једног дана).

Опциони модули једнодневних обука су:

1) припрема пословног плана и пословање са банкама и инвестициона спремност;
2) финансијско управљање;
3) извоз – за оне који први пут извозе;
4) маркетинг и продаја;
5) електронско пословање и информационе технологије у пословању;
6) преглед стандарда квалитета и заштите животне средине од значаја за пословање;
7) иновације;
8) припрема за Јединствено европско тржиште;
9) учешће МСП у јавним набавкама.

- саветодавне услуге (помоћ при изради пословног плана при пријави за стартап кредите за почетнике код Фонда за развој; помоћ при изради пословног плана за субвенције за самозапошљавање код Националне службе за запошљавање; помоћ при изради пословног плана при пријави за остале кредите код Фонда за развој, и за расположиве кредитне линије Гаранцијског фонда АП Војводине; подршка у припреми документације и пријаве за програме подршке предузетништву које спроводе Министарство привреде и Развојна агенција Србије; саветодавне услуге код започињања пословања (подршка при регистрацији и оснивању привредног субјекта или задруге, помоћ у вези са планирањем пословања – развој пословне идеје или техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора); саветодавне услуге за развој пословања - техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора, подршка у пословном повезивању и умрежавању),

- менторинг - стручна помоћ привредним субјектима у критичном тренутку за њихов даљи развој или за опстанак на тржишту,

- промоције - промотивне активности које се односе на промоцију предузетништва и актуелних програма Министарства привреде, Фонда за равој и Развојне агенције Србије који подстичу развој предузетништва,

- теренске контроле у оквиру програма које Министарство привреде спроводи са Фондом за развој и Развојном агенцијом Србије.

Привредни субјекти, задруге и други облици предузетништва на подручју Јужног Баната могу се обратити Регионалној развојној агенцији Јужни Банат захтевом за достављање информације неопходне за започињање и/или развој пословања или захтевом за пружање саветодавне услуге без накнаде, путем е-маила: office@rrajuznibanat.rs.

Поступак пријаве за учешће на обуци прописан је у одељку Е-обуке.

Информације о отвореним програмима подршке почетку пословања, подршке расту и развоју и подршке за иновације, дигитализацију и зелену економију објављене су на Порталу предузетништва:
https://preduzetnistvo.gov.rs/otvoreni-programi/

Информације о отвореним програмима које спроводи Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије, објављене су на сајту Фонда за развој:
https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/podrska-investicijama-u-privredi

Информације о отвореним програмима које спроводи Развојна агенција Србије, објављене су на сајту Развојне агенције Србије:
https://ras.gov.rs/javni-pozivi