Услуге
- припрема и спровођење развојних докумената на нивоу региона и јединица локалне самоуправе;
- саветодавне услуге на припреми пројеката (савети, помоћ и партнерство при аплицирању);
- заступање интереса локалних самоуправа региона у оквиру својих надлежности;
- послови међународне,прекограничне и међуопштинске сарадње;
- информације о доступним изворима финансирања (домаћим и страним);
- припрема и спровођење програма стручног усавршавања за потребе развоја правних субјеката;
- информације везане за започињање пословања;
- успостављање партнерских односа са локалним самоуправама, финансијским организацијама и донаторима;
- подршка пословном удруживању МСПП;
- прикупљање података, стварање база података и информисање;
- промоција предузетништва и различитих програма подршке МСПП;
- други послови у складу са оснивачким актом.