Organizaciona struktura

- GRAFIČKI PRIKAZ


UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Osnivačkim aktom upravljanje društvom organizovano je kao jednodomno.

Organi Agencije su: Skupština i direktor.

Skupštinu čine svi članovi (osnivači) Agencije.

Delokrug Skupštine: donosi izmene osnivačkog akta; usvaja poslovni i finansijski plan; usvaja razvojna i druga dokumenta; usvaja godišnji finansijski izveštaj, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije; usvaja godišnji izveštaj o poslovanju; nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora; odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti; odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva; imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad, odnosno načela za utvrđivanje te naknade; imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad; odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva; imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika; odlučuje o sticanju sopstvenih udela; odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata; odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva; odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga; odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva; odlučuje o povlačenju i poništenju udela; daje prokuru; odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom; odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva; odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u skladu sa zakonom; odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme; daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa zakonom; daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u skladu sa zakonom (imovina velike vrednosti – 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja); donosi poslovnik o svom radu i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.

Direktor je zakonski zastupnik Agencije koga imenuje Skupština na period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Odlukom Skupštine Regionalne razvojne agencije Južni Banat doo Pančevo broj I-1/2017-5 od 30.01.2017. godine za direktora Regionalne razvojne agencije Južni Banat doo Pančevo imenovan je Igor Knežević na period od četiri godine.

Odlukom Skupštine Regionalne razvojne agencije Južni Banat doo Pančevo broj I-1/2021-7 od 29.01.2021. godine za direktora Regionalne razvojne agencije Južni Banat doo Pančevo imenovan je Igor Knežević na period od četiri godine.

Delokrug direktora: zastupa Agenciju i vodi poslove Agencije u skladu sa zakonom, drugim propisima i osnivačkim aktom; priprema predlog poslovnog i finansijskog plana;priprema predlog razvojnih i drugih dokumenata; priprema predlog godišnjeg finansijskog izveštaja; priprema predlog godišnjeg izveštaja o poslovanju; odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Agencije; odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga Agencije; na redovnoj sednici podnosi Skupštini izveštaje u skladu sa zakonom; ostvaruje saradnju sa jedinicama lokalne samouprave, privrednim društvima i drugim subjektima u okviru poslova Agencije; vodi evidenciju o svim donetim odlukama Skupštine; izvršava odluke Skupštine; obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i osnivačkim aktom.

Za obavljanje poslova iz delokruga Agencije obrazovani su sektori:

- Sektor za međunarodne projekte,
- Sektor za razvoj privrede i IT podršku,
- Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove.


- Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava Regionalne razvojne agencije Južni Banat doo Pančevo na dan 25.01.2021. godine (.PDF)

- Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava Regionalne razvojne agencije Južni Banat doo Pančevo na dan 01.06.2021. godine (.PDF)