Organizaciona struktura
Grafički prikaz:


UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Osnivačkim aktom upravljanje društvom organizovano je kao jednodomno.

Organi Agencije su: Skupština i direktor.

Skupštinu čine svi članovi (osnivači) Agencije.

Delokrug Skupštine: donosi izmene osnivačkog akta; usvaja poslovni i finansijski plan; usvaja razvojna i druga dokumenta; usvaja godišnji finansijski izveštaj, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije; usvaja godišnji izveštaj o poslovanju; nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora; odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti; odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva; imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad, odnosno načela za utvrđivanje te naknade; imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad; odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva; imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika; odlučuje o sticanju sopstvenih udela; odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata; odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva; odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga; odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva; odlučuje o povlačenju i poništenju udela; daje prokuru; odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom; odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva; odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u skladu sa zakonom; odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme; daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa zakonom; daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u skladu sa zakonom (imovina velike vrednosti – 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja); donosi poslovnik o svom radu i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.

Direktor je zakonski zastupnik Agencije koga imenuje Skupština na period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Odlukom Skupštine Regionalne razvojne agencije Južni Banat doo Pančevo broj I-1/2017-5 od 30.01.2017. godine za direktora Regionalne razvojne agencije Južni Banat doo Pančevo imenovan je Igor Knežević na period od četiri godine.

Odlukom Skupštine Regionalne razvojne agencije Južni Banat doo Pančevo broj I-1/2021-7 od 29.01.2021. godine za direktora Regionalne razvojne agencije Južni Banat doo Pančevo imenovan je Igor Knežević na period od četiri godine.

Delokrug direktora: zastupa Agenciju I vodi poslove Agencije u skladu sa zakonom, drugim propisima I osnivačkim aktom; priprema predlog poslovnog I finansijskog plana;priprema predlog razvojnih I drugih dokumenata; priprema predlog godišnjeg finansijskog izveštaja; priprema predlog godišnjeg izveštaja o poslovanju; odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Agencije; odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga Agencije; na redovnoj sednici podnosi Skupštini izveštaje u skladu sa zakonom; ostvaruje saradnju sa jedinicama lokalne samouprave, privrednim društvima I drugim subjektima u okviru poslova Agencije; vodi evidenciju o svim donetim odlukama Skupštine; izvršava odluke Skupštine; obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine; obavlja I druge poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima I osnivačkim aktom.

Za obavljanje poslova iz delokruga Agencije obrazovani su sektori:

U Sektoru za razvoj privrede obavljaju se sledeći poslovi: učešće u realizaciji programa I projekata privrednog I regionalnog razvoja za podsticanje direktnih investicija; stručni I administrativno-operativni poslovi u vezi sa projektima privlačenja direktnih investicija I ulaganja I praćenje njihove realizacije u skladu sa propisima; sprovođenje programa I projekata privrednog I regionalnog razvoja za podsticanje direktnih investicija u regionu; priprema I ažuriranje „informacionog paketa“ za investitore, kao I drugih informacionih dokumenata sa podacima od značaja za investitore; organizacija poseta investitora potencijalnim lokacijama za ulaganje I pomoć u ostvarenju kontakata sa svim relevantnim subjektima vezano za realizaciju ulaganja; priprema prezentacije investicionog potencijala I poslovnog okruženja regiona; stručna I savetodavna podrška privrednim društvima I preduzetnicima na području regiona u okviru delokruga Agencije; organizacija konferencija, sajmova, seminara, radionica I drugih događaja u cilju promovisanja regiona kao mesta za ulaganje, kao I drugih aktivnosti u cilju poslovnog povezivanja domaćih I stranih privrednih subjekata; upravljanje bazom podataka potencijalnih investitora, investicionih projekata I investicionih lokacija Agencije; druge aktivnosti I stručni poslovi usmereni na privredni razvoj regiona.

U Sektoru za upravljanje projektima obavljaju se sledeći poslovi: praćenje javnih poziva I konkursa za sprovođenje programa I projekata privrednog, regionalnog razvoja I programa I projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći; obezbeđenje uslova za pristup I realizaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći; priprema I realizacija programa I projekata privrednog, regionalnog razvoja I programa; vođenje evidencije o planiranim I realizovanim projektima; poslovi međunarodne, prekogranične I međuopštinske saradnje iz delokruga Agencije; organizacija treninga, seminara, konferencija, radionica I drugih oblika podrške korisnicima usluga radi podizanja kapaciteta za pristup I realizaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći, kao I programa I projekata privrednog, regionalnog razvoja I programa; upravljanje bazom podataka privrednih subjekata I preduzetnika iz regiona, kao I drugih korisnika usluga Agencije I drugi srodni poslovi.

U Sektoru za pravne, finansijske I opšte poslove obavljaju se sledeći poslovi: praćenje primene propisa iz oblasti ekonomskog razvoja, radnih odnosa, javnih nabavki, finansija I drugih propisa neophodnih za rad Agencije; davanje objašnjenja I internih mišljenja kod spornih pitanja u vezi sa primenom propisa iz delokruga Agencije; priprema sporazuma iz nadležnosti Agencije; poslovi zastupanja u sporovima koji nastanu u vezi sa poslovanjem Agencije; priprema predloga opštih akata I tekstova ugovora koje Agencija zaključuje sa drugim pravnim I fizičkim licima; saradnja sa Razvojnom agencijom Srbije (RAS) I priprema dokumentacije za odobrenje akreditacije odnosno, reakreditacije Agencije; saradnja sa drugim regionalnim agencijama; kadrovski poslovi (izrada ugovora I rešenja iz oblasti rada I radnih odnosa, prijem zaposlenih u radni odnos I ostvarivanje prava, dužnosti I odgovornosti iz radnih odnosa zaposlenih; kadrovske evidencije; obuke I usavršavanja kadrova I dr.); priprema dokumentacije za rad Skupštine Agencije; postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja; priprema plana javnih nabavki I sprovođenje postupaka nabavki dobara, usluga I radova za potrebe Agencije; izrada predloga poslovnog I finansijskog plana; usklađivanje izrade godišnjeg izveštaja o radu Agencije; vođenje poslovnih knjiga I ostali finansijski poslovi (izrada godišnjeg poreskog bilansa I poreske prijave, sastavljanje periodičnih izveštaja I završnog računa, izrada projektnih finansijskih izveštaja, izrada informacija I izveštaja iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja I dr.); poslovi protivpožarne zaštite, poslovi bezbednosti I zdravlja na radu I dr.

- Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava Regionalne razvojne agencije Južni Banat doo Pančevo na dan 25.01.2021. godine (.PDF)

- Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava Regionalne razvojne agencije Južni Banat doo Pančevo na dan 01.06.2021. godine (.PDF)