Organizaciona struktura
Grafički prikaz:


UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Osnivačkim aktom upravljanje društvom organizovano je kao jednodomno.

Organi Agencije su: Skupština i direktor.

Skupštinu čine svi članovi (osnivači) Agencije.

Delokrug Skupštine: donosi izmene osnivačkog akta; usvaja poslovni i finansijski plan; usvaja razvojna i druga dokumenta; usvaja godišnji finansijski izveštaj, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije; usvaja godišnji izveštaj o poslovanju; nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora; odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti; odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva; imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad, odnosno načela za utvrđivanje te naknade; imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad; odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva; imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika; odlučuje o sticanju sopstvenih udela; odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata; odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva; odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga; odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva; odlučuje o povlačenju i poništenju udela; daje prokuru; odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom; odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva; odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u skladu sa zakonom; odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme; daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa zakonom; daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u skladu sa zakonom (imovina velike vrednosti – 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja); donosi poslovnik o svom radu i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.

Direktor je zakonski zastupnik Agencije koga imenuje Skupština na period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Odlukom Skupštine Regionalne razvojne agencije Južni Banat doo Pančevo broj I-1/2017-5 od 30.01.2017. godine za direktora Regionalne razvojne agencije Južni Banat doo Pančevo imenovan je Igor Knežević na period od četiri godine.

Delokrug direktora: zastupa Agenciju i vodi poslove Agencije u skladu sa zakonom, drugim propisima i osnivačkim aktom; priprema predlog poslovnog i finansijskog plana;priprema predlog razvojnih i drugih dokumenata; priprema predlog godišnjeg finansijskog izveštaja; priprema predlog godišnjeg izveštaja o poslovanju; odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Agencije; odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga Agencije; na redovnoj sednici podnosi Skupštini izveštaje u skladu sa zakonom; ostvaruje saradnju sa jedinicama lokalne samouprave, privrednim društvima i drugim subjektima u okviru poslova Agencije; vodi evidenciju o svim donetim odlukama Skupštine; izvršava odluke Skupštine; obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i osnivačkim aktom.

Za obavljanje poslova iz delokruga Agencije obrazovani su sektori:

U Sektoru za razvoj privrede obavljaju se sledeći poslovi: učešće u realizaciji programa i projekata privrednog i regionalnog razvoja za podsticanje direktnih investicija; stručni i administrativno-operativni poslovi u vezi sa projektima privlačenja direktnih investicija i ulaganja i praćenje njihove realizacije u skladu sa propisima; sprovođenje programa i projekata privrednog i regionalnog razvoja za podsticanje direktnih investicija u regionu; priprema i ažuriranje „informacionog paketa“ za investitore, kao i drugih informacionih dokumenata sa podacima od značaja za investitore; organizacija poseta investitora potencijalnim lokacijama za ulaganje i pomoć u ostvarenju kontakata sa svim relevantnim subjektima vezano za realizaciju ulaganja; priprema prezentacije investicionog potencijala i poslovnog okruženja regiona; stručna i savetodavna podrška privrednim društvima i preduzetnicima na području regiona u okviru delokruga Agencije; organizacija konferencija, sajmova, seminara, radionica i drugih događaja u cilju promovisanja regiona kao mesta za ulaganje, kao i drugih aktivnosti u cilju poslovnog povezivanja domaćih i stranih privrednih subjekata; upravljanje bazom podataka potencijalnih investitora, investicionih projekata i investicionih lokacija Agencije; druge aktivnosti i stručni poslovi usmereni na privredni razvoj regiona.

U Sektoru za upravljanje projektima obavljaju se sledeći poslovi: praćenje javnih poziva i konkursa za sprovođenje programa i projekata privrednog, regionalnog razvoja i programa i projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći; obezbeđenje uslova za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći; priprema i realizacija programa i projekata privrednog, regionalnog razvoja i programa; vođenje evidencije o planiranim i realizovanim projektima; poslovi međunarodne, prekogranične i međuopštinske saradnje iz delokruga Agencije; organizacija treninga, seminara, konferencija, radionica i drugih oblika podrške korisnicima usluga radi podizanja kapaciteta za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći, kao i programa i projekata privrednog, regionalnog razvoja i programa; upravljanje bazom podataka privrednih subjekata i preduzetnika iz regiona, kao i drugih korisnika usluga Agencije i drugi srodni poslovi.

U Sektoru za pravne, finansijske i opšte poslove obavljaju se sledeći poslovi: praćenje primene propisa iz oblasti ekonomskog razvoja, radnih odnosa, javnih nabavki, finansija i drugih propisa neophodnih za rad Agencije; davanje objašnjenja i internih mišljenja kod spornih pitanja u vezi sa primenom propisa iz delokruga Agencije; priprema sporazuma iz nadležnosti Agencije; poslovi zastupanja u sporovima koji nastanu u vezi sa poslovanjem Agencije; priprema predloga opštih akata i tekstova ugovora koje Agencija zaključuje sa drugim pravnim i fizičkim licima; saradnja sa Razvojnom agencijom Srbije (RAS) i priprema dokumentacije za odobrenje akreditacije odnosno, reakreditacije Agencije; saradnja sa drugim regionalnim agencijama; kadrovski poslovi (izrada ugovora i rešenja iz oblasti rada i radnih odnosa, prijem zaposlenih u radni odnos i ostvarivanje prava, dužnosti i odgovornosti iz radnih odnosa zaposlenih; kadrovske evidencije; obuke i usavršavanja kadrova i dr.); priprema dokumentacije za rad Skupštine Agencije; postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja; priprema plana javnih nabavki i sprovođenje postupaka nabavki dobara, usluga i radova za potrebe Agencije; izrada predloga poslovnog i finansijskog plana; usklađivanje izrade godišnjeg izveštaja o radu Agencije; vođenje poslovnih knjiga i ostali finansijski poslovi (izrada godišnjeg poreskog bilansa i poreske prijave, sastavljanje periodičnih izveštaja i završnog računa, izrada projektnih finansijskih izveštaja, izrada informacija i izveštaja iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja i dr.); poslovi protivpožarne zaštite, poslovi bezbednosti i zdravlja na radu i dr.