O nama
Regionalna razvojna agencija Južni Banat doo Pančevo osnovana je 10. februara 2017. godine.

Misija

Agencija je osnovana za unapređenje regionalnog razvoja na području Južnog Banata, a u okviru svojih nadležnosti obavlja poslove:

- pripreme i sprovođenja razvojnih dokumenata i praćenje njihove realizacije na nivou regiona i jedinica lokalne samouprave;
- saradnje sa organima Autonomne Pokrajine Vojvodine i jedinicama lokalne samouprave u pripremi i primeni lokalnih razvojnih planova;
- predstavljanja interesa regiona u odnosima sa Razvojnom agencijom Srbije i učešće u realizaciji usvojenih razvojnih dokumenata;
- pripreme i sprovođenja programa stručnog usavršavanja za potrebe razvoja privrednih društava i preduzetništva, razvoja infrastrukture i razvoja institucija i organizacija, te unapređenja kapaciteta jedinica lokalnih samouprava na području regiona;
- praćenja, sprovođenje mera i realizacije razvojnih projekata za koje je ovlašćena;
- međunarodne, prekogranične i međuopštinske saradnje iz svoje nadležnosti;
- vođenja informacionog sistema od značaja za oblast i region i
- druge poslove, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.

Vizija

Agencija je nosilac sledeće vizije: operativni konsultantski centar za unapređenje regionalnog razvoja Južnog Banata i jačanje privrednog kapaciteta jedinica lokalne samouprave i privrednih subjekata na području okruga.

Ciljevi

Osnovni ciljevi Agencije su ostvarenje misije i vizije odnosno, razvoj infrastrukture, razvoj jedinica lokalne samouprave i privrednih subjekata (privrednih društava i preduzetnika), kao i razvoj institucija i organizacija na području Južnog Banata.

Na taj način, Agencija će doprineti unapređenju društveno-ekonomskog razvoja i podizanju kvaliteta životnog standarda u Južnobanatskom okrugu.

Ciljevi Agencije će biti realizovani kroz:

- pripremu, izradu i realizaciju razvojnih dokumenata i lokalnih razvojnih planova;
- unapređenje poslovnog ambijenta i razvoj instrumenata podrške MSPP sektoru;
- sprovođenje programa stručnog usavršavanja u skladu sa iskazanim potrebama pravnih subjekata na području okruga radi unapređenja njihovog kapaciteta;
- privlačenje potencijalnih investitora i s tim u vezi pripremu i ažuriranje «informacionog paketa» za investitore i organizaciju prezentacije investicionog potencijala i poslovnog okruženja okruga;
- unapređenje institucionalnih kapaciteta na lokalnom i regionalnom nivou za: procese strateškog i akcionog planiranja; definisanje mera i sprovođenje programa podrške za održivi razvoj; obezbeđenje uslova za pristup i realizaciju programa i projekata privrednog, regionalnog razvoja i projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći;
- promovisanje potencijala i lobiranje za interese unapređenja regionalnog razvoja Južnobanatskog okruga;
- međunarodnu, prekograničnu i međuopštinsku saradnju.