Realizovani projekti

REALIZOVANI PROJEKTI U 2024. GODINI

- Nadogradnjа softverske aplikacije za potrebe utvrdjivanja poreza na imovinu i izrada baze poljoprivrednog zemljišta za fizička i pravna lica sa analizom stanja, unosom i prikazom podataka i obukom

REALIZOVANI PROJEKTI U 2023. GODINI

- Projektno tehnička dokumentacija za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u naselju Mramorak - Opština Kovin

- Nadogradnja postojećeg Geografskog informacionog sistema (GIS-a) izradom Web-GIS aplikacije za teritoriju Južnog Banata i implementacija i unapređenje Investicione mape u okviru Web-GIS-a

- IPA projekat „Prekogranična mreža za edukaciju i istraživanje prirodnih resursa“ - „Cross-border network for education and research of natural resources“, Project code: RORS 279 - University of Life Sciences "King Mihai I" Timisoara and Regional Development Agency South Banat Ltd Pančevo – INTERREG - IPA CBC Romania-Serbia Programme

- Satelitski monitoring, otkrivanje curenja vode i mikrolokacija terenskih gubitaka na mreži za vodosnadbevanje u Južnom Banatu na teritoriji Grada Vršca, Opštine Alibunar, Opštine Bela Crkva, Opštine Plandište i Opštine Opovo
REALIZOVANI PROJEKTI U 2022. GODINI

- Proširenje baze podataka web aplikacije za turizam prilagođene mobilnim uređajima za gradove i opštine Južnog Banata

- Novelirani Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za projektovanje, finansiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje novih kapaciteta za proizvodnju toplotne energije iz obnovljivih izvora energije u gradu Pančevu na lokaciji “Toplana Kotež” i “Toplana Sodara” koristeći tehnologiju toplotnih pumpi i geotermalnu energiju

- Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju kolovoza saobraćajnice u ulici Valerije Dokna u Grebencu

- Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju kolovoza saobraćajnice u delu ulice Marka Stojanovića (3. sokak) u Vračevom Gaju

- Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju kolovoza puta za Gat u Jasenovu.
REALIZOVANI PROJEKTI U 2021. GODINI

- Projekat "Poboljšanje digitalnih usluga za građane, privredne subjekte i lokalne samouprave Južnog Banata" u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu AP Vojvodine

- Projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju saobraćajnice u Karađorđevoj ulici u Plandištu

- Idejno rešenje za izradu prve faze projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju obodnog zaštitnog kanala naselja Banatski Karlovac od bujičnih voda

- Unapređenje i proširenje baze podataka portala za e-trgovinu organskim proizvodima, proizvodima sa oznakom geografskog porekla i tradicionalnim proizvodima

- Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju sportske svlačionice u Velikom Gaju - Opština Plandište

- Izrada web aplikacije prilagođene mobilnim uređajima za turizam za gradove i opštine Južnog Banata

- Program podrške darovitim učenicima Južnobanatskog okruga u saradnji sa Regionalnim centrom za talente "Mihajlo Pupin" Pančevo u 2021. godini

- Predlog projekta javno-privatnog partnerstva projektovanja, finansiranja, izgradnje, upravljanja i održavanja novih kapaciteta za proizvodnju toplotne energije iz obnovljivih izvora energije u Gradu Pančevu na lokaciji „Toplana Kotež“ koristeći tehnologiju apsorpcionih toplotnih pumpi i geotermalnu energiju

- Unapredjenje geografskog informacionog sistema lokalnih samouprava na teritoriji Južnog Banata.
REALIZOVANI PROJEKTI U 2020. GODINI

- Informacioni sistem za proveru podataka poreske evidencije na osnovu kosih avio snimaka za Grad Pančevo

- Informacioni sistem za proveru podataka poreske evidencije na osnovu kosih avio snimaka za Grad Vršac

- Informacioni sistem za proveru podataka poreske evidencije na osnovu kosih avio snimaka za Opštinu Kovin

- Informacioni sistem za proveru podataka poreske evidencije na osnovu kosih avio snimaka za Opštinu Kovačica

- Informacioni sistem za proveru podataka poreske evidencije na osnovu kosih avio snimaka za Opštinu Alibunar

- Informacioni sistem za proveru podataka poreske evidencije na osnovu kosih avio snimaka za Opština Bela Crkva

- Informacioni sistem za proveru podataka poreske evidencije na osnovu kosih avio snimaka za Opštinu Plandište

- Informacioni sistem za proveru podataka poreske evidencije na osnovu kosih avio snimaka za Opštinu Opovo

- Prethodna studija opravdanosti za projekat zatvaranja, sanacije i rekultivacije "Stare deponije" u Pančevu.

- Program podrške darovitim učenicima Južnobanatskog okruga u saradnji sa Regionalnim centrom za talente "Mihajlo Pupin" Pančevo u 2020. godini

REALIZOVANI PROJEKTI U 2019. GODINI

- Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za finansiranje, projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje objekata i postrojenja za tretman komunalnog otpada u gradu Pančevu sa proizvodnjom električne energije

- Studija detaljnih geotermalnih istraživanja mogućnosti proizvodnje električne energije iz geoelektrana na teritoriji Južnog Banata - faza 2 (tehno-ekonomska analiza, finansijska valorizacija i izrada nacrta tehnoloških šema proizvodnje električne energije)

- Satelitski monitoring i otkrivanje curenja vode i mikrolociranje terenskih gubitaka na mreži za vodosnadbevanje u Južnom Banatu na teritoriji Grada Pančeva, Opštine Kovin i Opštine Kovačica

- Geotermalna, hidrogeološka i tehno-ekonomska analiza sa odabirom najbolje lokacije na prostoru Toplane "Kotež" u Pančevu za potrebe izgradnje buduće geotoplane.

- Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju objekata u okviru sportsko rekreativnog kompleksa gradskog kupališta "Šljunkara" u Kovinu, njihovo infrastrukturno opremanje i parterno uređenje

- Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju Zelene pijace u bloku br. 29 u Opovu, njeno infrastrukturno opremanje i parterno uređenje

- Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju trim staze i teretane na otvorenom u Plandištu, njeno infrastrukturno opremanje i parterno uređenje

REALIZOVANI PROJEKTI U 2018. GODINI

- Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju biciklističke staze kroz Južni Banat

- Studija opravdanosti i izvodljivosti izgradnje regionalnog Agropolisa

- Studija opravdanosti izgradnje postrojenja za preradu animalnog otpada na teritoriji Južnog Banata

- Studija zaštite geografske oznake porekla Deliblatskog meda

- Studija detaljnih geotermalnih istraživanja resursa srednje visoke entalpije i mogućnosti proizvodnje električne energije iz geoelektrana

- Izrada softvera investicione mape sa merama podsticaja

- Studija glavnih pravaca razvoja Južnog Banata

- Studija mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije za potrebe supstitucije fosilnih goriva u grejanju SRC „Strelište“ Pančevo

- Studija mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije za potrebe supstitucije korišćenja fosilnih goriva u grejanju SC „Millennium“ Vršac

- Projekat hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja za potrebe grejanja/hlađenja predškolske ustanove „Bambi“ (Opština Opovo)

- Projekat hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja za potrebe grejanja/hlađenja objekata lokalne samouprave (Opština Plandište)

- Projekat hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja za potrebe grejanja/hlađenja objekta Dom kulture „Mladost“ (Opština Alibunar)

- Projekat hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja za potrebe grejanja/hlađenja osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ (Opština Bela Crkva)

- Projekat hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja za potrebe grejanja osnovne škole„Mlada pokolenja“ (Opština Kovačica)

- Projekat hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja za potrebe grejanja/hlađenja predškolske ustanove „Naša radost“ (Opština Kovin)

- Projekat hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja za potrebe grejanja/hlađenja Gradskog muzeja (grad Vršac)

- Projekat hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja za potrebe grejanja/hlađenja Istorijskog arhiva (grad Pančevo)

- Studija opravdanosti tretmana komunalnog otpada u Pančevu

- Formiranje e-portala za trgovinu organskim, ekološki prihvatljivim i tradicionalnim proizvodima

- Studija opravdanosti izgradnje zabavnog parka (Dino parka) sa predlogom lokacije i idejnim rešenjem

- Analiza opravdanosti izgradnje akva parka na teritoriji Južnog Banata

REALIZOVANI PROJEKTI U 2017. GODINI

- Naučno-istraživačka studija obnovljivih izvora energije Južnobanatskog okruga

- Naučno-istraživačka studija poljoprivrednog potencijala Južnobanatskog okruga - Akcioni plan

- Studija analize demografskog kretanja u Južnobanatskom okrugu - Akcioni plan

- Studija turističkog potencijala Južnobanatskog okruga - Akcioni plan