Јавне набавке
- Јавна набавка 1/2019 - Детаљна геотермална истраживања могућности производње електричне енергије из геоелектрана на територији Јужног Баната - фаза 2 (техно-економска истраживања, финансијска валоризација и израда нацрта технолошких шема производње електричне енергије)

- Одлука о покретању поступка

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору- Јавна набавка 6/2018 - Услуга израде пројектно-техничке документације

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документацијa

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору- Јавнa набавкa 5/2018 - Услуга израде студије оправданости изградње постројења за прераду анималног отпада на територији Јужног Баната

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документацијa

- Измена конкурсне документације

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору