О нама
Регионална развојна агенција Јужни Банат доо Панчево основана је 10. фебруара 2017. године.

Мисија

Агенција је основана за унапређење регионалног развоја на подручју Јужног Баната, а у оквиру својих надлежности обавља послове:

- припреме и спровођења развојних докумената и праћење њихове реализације на нивоу региона и јединица локалне самоуправе;
- сарадње са органима Аутономне Покрајине Војводине и јединицама локалне самоуправе у припреми и примени локалних развојних планова;
- представљањa интереса региона у односима са Развојном агенцијом Србије и учешће у реализацији усвојених развојних докумената;
- припреме и спровођења програма стручног усавршавања за потребе развоја привредних друштава и предузетништва, развоја инфраструктуре и развоја институција и организација, те унапређења капацитета јединица локалних самоуправа на подручју региона;
- праћењa, спровођење мера и реализацијe развојних пројеката за које је овлашћена;
- међународне, прекограничне и међуопштинске сарадње из своје надлежности;
- вођењa информационог система од значаја за област и регион и
- друге послове, у складу са законом и оснивачким актом.

Визија

Агенција је носилац следеће визије: оперативни консултантски центар за унапређење регионалног развоја Јужног Баната и јачање привредног капацитета јединица локалне самоуправе и привредних субјеката на подручју округа.

Циљеви

Основни циљеви Агенције су остварење мисије и визије односно, развој инфраструктуре, развој јединица локалне самоуправе и привредних субјеката (привредних друштава и предузетника), као и развој институција и организација на подручју Јужног Баната.

На тај начин, Агенција ће допринети унапређењу друштвено-економског развоја и подизању квалитета животног стандарда у Јужнобанатском округу.

Циљеви Агенције ће бити реализовани кроз:

- припрему, израду и реализацију развојних докумената и локалних развојних планова;
- унапређење пословног амбијента и развој инструмената подршке МСПП сектору;
- спровођење програма стручног усавршавања у складу са исказаним потребама правних субјеката на подручју округа ради унапређења њиховог капацитета;
- привлачење потенцијалних инвеститора и с тим у вези припрему и ажурирање «информационог пакета» за инвеститоре и организацију презентације инвестиционог потенцијала и пословног окружења округа;
- унапређење институционалних капацитета на локалном и регионалном нивоу за: процесе стратешког и акционог планирања; дефинисање мера и спровођење програма подршке за одрживи развој; обезбеђење услова за приступ и реализацију програма и пројеката привредног, регионалног развоја и пројеката који се финансирају из међународне развојне помоћи;
- промовисање потенцијала и лобирање за интересе унапређења регионалног развоја Јужнобанатског округа;
- међународну, прекограничну и међуопштинску сарадњу.