Реализовани пројекти
РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ У 2021. ГОДИНИ

- Програм подршке даровитим ученицима Јужнобанатског округа у сарадњи са Регионалним центром за таленте "Михајло Пупин" Панчево у 2021.години

- Предлог ЈПП пројекта са или без елемената концесије за финансирање, изградњу, управљање и одржавање геотоплане ради снадбевања града Панчева топлотном енергијом са изградњом топловода

- Унапређење географског информационог система локалних самоуправа на територији Јужног Баната.
РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ У 2020. ГОДИНИ

- Информациони систем за проверу података пореске евиденције на основу косих авио снимака за Град Панчево

- Информациони систем за проверу података пореске евиденције на основу косих авио снимака за Град Вршац

- Информациони систем за проверу података пореске евиденције на основу косих авио снимака за Општину Ковин

- Информациони систем за проверу података пореске евиденције на основу косих авио снимака за Општину Ковачица

- Информациони систем за проверу података пореске евиденције на основу косих авио снимака за Општину Алибунар

- Информациони систем за проверу података пореске евиденције на основу косих авио снимака за Општина Бела Црква

- Информациони систем за проверу података пореске евиденције на основу косих авио снимака за Општину Пландиште

- Информациони систем за проверу података пореске евиденције на основу косих авио снимака за Општину Опово

- Претходна студија оправданости за пројекат затварања, санације и рекултивације "Старе депоније" у Панчеву.

- Програм подршке даровитим ученицима Јужнобанатског округа у сарадњи са Регионалним центром за таленте "Михајло Пупин" Панчево у 2020.години

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ У 2019. ГОДИНИ

- Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, пројектовање, изградњу, управљање и одржавање објеката и постројења за третман комуналног отпада у граду Панчеву са производњом електричне енергије

- Студија детаљних геотермалних истраживања могућности производње електричне енергије из геоелектрана на територији Јужног Баната - фаза 2 (техно-економска анализа, финансијска валоризација и израда нацрта технолошких шема производње електричне енергије)

- Сателитски мониторинг и откривање цурења воде и микролоцирање теренских губитака на мрежи за водоснадбевање у Јужном Банату на територији Града Панчева, Општине Ковин и Општине Ковачица

- Геотермална, хидрогеолошка и техно-економска анализа са одабиром најбоље локације на простору Топлане "Котеж" у Панчеву за потребе изградње будуће геотоплане.

- Пројектно-техничка документација за изградњу објеката у оквиру спортско рекреативног комплекса градског купалишта "Шљункара" у Ковину, њихово инфраструктурно опремање и партерно уређење

- Пројектно-техничка документација за изградњу Зелене пијаце у блоку бр. 29 у Опову, њено инфраструктурно опремање и партерно уређење

- Пројектно-техничка документација за изградњу трим стазе и теретане на отвореном у Пландишту, њено инфраструктурно опремање и партерно уређење

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ У 2018. ГОДИНИ

- Пројектно техничка документација за изградњу бициклистичке стазе кроз Јужни Банат

- Студија оправданости и изводљивости изградње регионалног Агрополиса

- Студија оправданости изградње постројења за прераду анималног отпада на територији Јужног Баната

- Студија заштите географске ознаке порекла Делиблатског меда

- Студија детаљних геотермалних истраживања ресурса средње високе енталпије и могућности производње електричне енергије из геоелектрана

- Израда софтвера инвестиционе мапе са мерама подстицаја

- Студија главних праваца развоја Јужног Баната

- Студија могућности коришћења обновљивих извора енергије за потребе супституције фосилних горива у грејању СРЦ „Стрелиште“ Панчево

- Студија могућности коришћења обновљивих извора енергије за потребе супституције коришћења фосилних горива у грејању СЦ „Милленниум“ Вршац

- Пројекат хидрогеолошких и геотермалних истраживања за потребе грејања/хлађења предшколске установе „Бамби“ (Општина Опово)

- Пројекат хидрогеолошких и геотермалних истраживања за потребе грејања/хлађења објеката локалне самоуправе (Општина Пландиште)

- Пројекат хидрогеолошких и геотермалних истраживања за потребе грејања/хлађења објекта Дом културе „Младост“ (Општина Алибунар)

- Пројекат хидрогеолошких и геотермалних истраживања за потребе грејања/хлађења основне школе „Жарко Зрењанин“ (Општина Бела Црква)

- Пројекат хидрогеолошких и геотермалних истраживања за потребе грејања основне школе„Млада поколења“ (Општина Ковачица)

- Пројекат хидрогеолошких и геотермалних истраживања за потребе грејања/хлађења предшколске установе „Наша радост“ (Општина Ковин)

- Пројекат хидрогеолошких и геотермалних истраживања за потребе грејања/хлађења Градског музеја (град Вршац)

- Пројекат хидрогеолошких и геотермалних истраживања за потребе грејања/хлађења Историјског архива (град Панчево)

- Студија оправданости третмана комуналног отпада у Панчеву

- Формирање е-портала за трговину органским, еколошки прихватљивим и традиционалним производима

- Студија оправданости изградње забавног парка (Дино парка) са предлогом локације и идејним решењем

- Анализа оправданости изградње аква парка на територији Јужног Баната

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ У 2017. ГОДИНИ

- Научно-истраживачка студија обновљивих извора енергије Јужнобанатског округа

- Научно истраживачка студија пољопривредног потенцијала Јужнобанатског округа - Акциони план

- Студија анализе демографског кретања у Јужнобанатском округу - Акциони план

- Студија туристичког потенцијала Јужнобанатског округа - Акциони план