Организациона структура
Графички приказ:


УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Оснивачким актом управљање друштвом организовано је као једнодомно.

Органи Агенције су: Скупштина и директор.

Скупштину чине сви чланови (оснивачи) Агенције.

Делокруг Скупштине: доноси измене оснивачког акта; усваја пословни и финансијски план; усваја развојна и друга документа; усваја годишњи финансијски извештај, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије; усваја годишњи извештај о пословању; надзире рад директора и усваја извештаје директора; одлучује о повећању и смањењу основног капитала друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности; одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члановима друштва; именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад, односно начела за утврђивање те накнаде; именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад; одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране друштва; именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника; одлучује о стицању сопствених удела; одлучује о обавезама чланова друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата; одлучује о захтеву за иступање члана друштва; одлучује о искључењу члана друштва из разлога неплаћања, односно неуношења уписаног улога; одлучује о покретању спора за искључење члана друштва; одлучује о повлачењу и поништењу удела; даје прокуру; одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору са прокуристом, као и у спору са директором; одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору против члана друштва; одобрава уговор о приступању новог члана и даје сагласност на пренос удела трећем лицу у складу са законом; одлучује о статусним променама и променама правне форме; даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са законом; даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго располагање имовином велике вредности у складу са законом (имовина велике вредности – 30% или више од књиговодствене вредности укупне имовине друштва исказане у последњем годишњем билансу стања); доноси пословник о свом раду и врши друге послове у складу са законом и оснивачким актом.

Директор је законски заступник Агенције кога именује Скупштина на период од четири године са могућношћу поновног избора.

Одлуком Скупштине Регионалне развојне агенције Јужни Банат доо Панчево број I-1/2017-5 од 30.01.2017. године за директора Регионалне развојне агенције Јужни Банат доо Панчево именован је Игор Кнежевић на период од четири године.

Одлуком Скупштине Регионалне развојне агенције Јужни Банат доо Панчево број И-1/2021-7 од 29.01.2021. године за директора Регионалне развојне агенције Јужни Банат доо Панчево именован је Игор Кнежевић на период од четири године.

Делокруг директора: заступа Агенцију и води послове Агенције у складу са законом, другим прописима и оснивачким актом; припрема предлог пословног и финансијског плана;припрема предлог развојних и других докумената; припрема предлог годишњег финансијског извештаја; припрема предлог годишњег извештаја о пословању; одговара за тачност финансијских извештаја Агенције; одговара за уредно вођење пословних књига Агенције; на редовној седници подноси Скупштини извештаје у складу са законом; остварује сарадњу са јединицама локалне самоуправе, привредним друштвима и другим субјектима у оквиру послова Агенције; води евиденцију о свим донетим одлукама Скупштине; извршава одлуке Скупштине; обавља све послове који нису у надлежности Скупштине; обавља и друге послове у складу са законом, другим прописима и оснивачким актом.

За обављање послова из делокруга Агенције образовани су сектори:

У Сектору за развој привреде обављају се следећи послови: учешће у реализацији програма и пројеката привредног и регионалног развоја за подстицање директних инвестиција; стручни и административно-оперативни послови у вези са пројектима привлачења директних инвестиција и улагања и праћење њихове реализације у складу са прописима; спровођење програма и пројеката привредног и регионалног развоја за подстицање директних инвестиција у региону; припрема и ажурирање „информационог пакета“ за инвеститоре, као и других информационих докумената са подацима од значаја за инвеститоре; организација посета инвеститора потенцијалним локацијама за улагање и помоћ у остварењу контаката са свим релевантним субјектима везано за реализацију улагања; припрема презентације инвестиционог потенцијала и пословног окружења региона; стручна и саветодавна подршка привредним друштвима и предузетницима на подручју региона у оквиру делокруга Агенције; организација конференција, сајмова, семинара, радионица и других догађаја у циљу промовисања региона као места за улагање, као и других активности у циљу пословног повезивања домаћих и страних привредних субјеката; управљање базом података потенцијалних инвеститора, инвестиционих пројеката и инвестиционих локација Агенције; друге активности и стручни послови усмерени на привредни развој региона.

У Сектору за управљање пројектима обављају се следећи послови: праћење јавних позива и конкурса за спровођење програма и пројеката привредног, регионалног развоја и програма и пројеката који се финансирају из међународне развојне помоћи; обезбеђење услова за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из међународне развојне помоћи; припрема и реализација програма и пројеката привредног, регионалног развоја и програма; вођење евиденције о планираним и реализованим пројектима; послови међународне, прекограничне и међуопштинске сарадње из делокруга Агенције; организација тренинга, семинара, конференција, радионица и других облика подршке корисницима услуга ради подизања капацитета за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из међународне развојне помоћи, као и програма и пројеката привредног, регионалног развоја и програма; управљање базом података привредних субјеката и предузетника из региона, као и других корисника услуга Агенције и други сродни послови.

У Сектору за правне, финансијске и опште послове обављају се следећи послови: праћење примене прописа из области економског развоја, радних односа, јавних набавки, финансија и других прописа неопходних за рад Агенције; давање објашњења и интерних мишљења код спорних питања у вези са применом прописа из делокруга Агенције; припрема споразума из надлежности Агенције; послови заступања у споровима који настану у вези са пословањем Агенције; припрема предлога општих аката и текстова уговора које Агенција закључује са другим правним и физичким лицима; сарадња са Развојном агенцијом Србије (РАС) и припрема документације за одобрење акредитације односно, реакредитације Агенције; сарадња са другим регионалним агенцијама; кадровски послови (израда уговора и решења из области рада и радних односа, пријем запослених у радни однос и остваривање права, дужности и одговорности из радних односа запослених; кадровске евиденције; обуке и усавршавања кадрова и др.); припрема документације за рад Скупштине Агенције; поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја; припрема плана јавних набавки и спровођење поступака набавки добара, услуга и радова за потребе Агенције; израда предлога пословног и финансијског плана; усклађивање израде годишњег извештаја о раду Агенције; вођење пословних књига и остали финансијски послови (израда годишњег пореског биланса и пореске пријаве, састављање периодичних извештаја и завршног рачуна, израда пројектних финансијских извештаја, израда информација и извештаја из области финансијско-материјалног пословања и др.); послови противпожарне заштите, послови безбедности и здравља на раду и др.

- Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица код корисника јавних средстава Регионалне развојне агенције Јужни Банат доо Панчево на дан 25.01.2021. године (.PDF)

- Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица код корисника јавних средстава Регионалне развојне агенције Јужни Банат доо Панчево на дан 01.06.2021. године (.PDF)