22.02.2018.
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 14.02.2018. godine 10 poziva i to:

1. Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2018. godini.
Rok za podnošenje prijava je 31.12.2018. godine.
http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_subvenciju_zarade_za_osobe_sa_invaliditetom_bez_radnog_iskustva_u_2018._godini.cid43098?page=0

2. Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2018. godini.
Rok za podnošenje prijava je 30.11.2018. godine.
http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_stru_ne_prakse_u_2018._godini.cid43095?page=0

3. Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2018. godini.
Rok za podnošenje prijava je 30.11.2018. godine.
http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_u_e__e_u_finansiranju_programa_obuke_na_zahtev_poslodavca_u_2018._godini.cid43093?page=0

4. Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2018. godini.
Rok za podnošenje prijava je 02.04.2018. godine.
http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_organizovanje_sprovo_enja_javnih_radova_na_kojima_se_anga_uju_nezaposlene_osobe_sa_invaliditetom_u_2018._godini.cid43096?page=0

5. Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2018. godini.
Rok za podnošenje prijava je 30.11.2018. godine.
http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_sticanja_prakti_nih_znanja.cid43094?page=1

6. Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2018. godini.
Rok za podnošenje prijava je 31.12.2018. godine.
http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_refundaciju_tro_kova_podr_ke_osobama_sa_invaliditetom_koje_se_zapo_ljavaju_pod_posebnim_uslovima_u_2018._godini.cid43097?page=1

7. Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini.
Rok za podnošenje prijava je 16.04.2018. godine.
http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_nezaposlenima_za_dodelu_subvencije_za_samozapo_ljavanje_u_2018._godini.cid43100?page=1

8. Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini.
Rok za podnošenje prijava je 16.04.2018. godine.
http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/9/9210_javni_poziv_nezaposlenima_romske_nacionalnosti_za_dodelu_subvencije_za_samozapo__ljvanje_u__2018._godini.pdf

9. Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini.
Rok za podnošenje prijava je 02.04.2018. godine.
http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_organizovanje_sprovo_enja_javnih_radova_na_kojima_se_anga_uju_nezaposlena_lica_u_2018._godini.cid43099?page=0

10. Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2018. godini.
Rok za podnošenje prijava je 30.11.2018. godine.
http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_poslodavcima_za_dodelu_subvencije_za_zapo_ljavanje_nezaposlenih_lica_iz_kategorije_te_e_zapo_ljivih_na_novootvorenim_radnim_mestima_u_2018._godini.cid43102?page=0