22.02.2018.
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Национална служба за запошљавање расписала је 14.02.2018. године 10 позива и то:

1. Јавни конкурс за субвенцију зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства у 2018. години.
Рок за подношење пријава је 31.12.2018. године.
http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_subvenciju_zarade_za_osobe_sa_invaliditetom_bez_radnog_iskustva_u_2018._godini.cid43098?page=0

2. Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2018. години.
Рок за подношење пријава је 30.11.2018. године.
http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_stru_ne_prakse_u_2018._godini.cid43095?page=0

3. Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца у 2018. години.
Рок за подношење пријава је 30.11.2018. године.
http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_u_e__e_u_finansiranju_programa_obuke_na_zahtev_poslodavca_u_2018._godini.cid43093?page=0

4. Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом у 2018. години.
Рок за подношење пријава је 02.04.2018. године.
http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_organizovanje_sprovo_enja_javnih_radova_na_kojima_se_anga_uju_nezaposlene_osobe_sa_invaliditetom_u_2018._godini.cid43096?page=0

5. Јавни позив за реализацију програма стицања практичних знања у 2018. години.
Рок за подношење пријава је 30.11.2018. године.
http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_sticanja_prakti_nih_znanja.cid43094?page=1

6. Јавни конкурс за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима у 2018. години.
Рок за подношење пријава је 31.12.2018. године.
http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_refundaciju_tro_kova_podr_ke_osobama_sa_invaliditetom_koje_se_zapo_ljavaju_pod_posebnim_uslovima_u_2018._godini.cid43097?page=1

7. Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2018. години.
Рок за подношење пријава је 16.04.2018. године.
http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_nezaposlenima_za_dodelu_subvencije_za_samozapo_ljavanje_u_2018._godini.cid43100?page=1

8. Јавни позив незапосленима ромске националности за доделу субвенције за самозапошљавање у 2018. години.
Рок за подношење пријава је 16.04.2018. године.
http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/9/9210_javni_poziv_nezaposlenima_romske_nacionalnosti_za_dodelu_subvencije_za_samozapo__ljvanje_u__2018._godini.pdf

9. Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018. години.
Рок за подношење пријава је 02.04.2018. године.
http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_organizovanje_sprovo_enja_javnih_radova_na_kojima_se_anga_uju_nezaposlena_lica_u_2018._godini.cid43099?page=0

10. Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2018. години.
Рок за подношење пријава је 30.11.2018. године.
http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_poslodavcima_za_dodelu_subvencije_za_zapo_ljavanje_nezaposlenih_lica_iz_kategorije_te_e_zapo_ljivih_na_novootvorenim_radnim_mestima_u_2018._godini.cid43102?page=0