30.06.2021.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ САМОЗАПОШЉАВАЊУ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЖЕНА
Привредно друштво MOZZART DOO Београд заједно са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Координационим телом за родну равноправност, у складу са закљученим Протоколима о сарадњи, објављује Јавни позив за доделу бесповратних средстава намењених самозапошљавању незапослених жена, за подршку започињању сопственог бизниса.

Подршка обухвата бесповратну помоћ за финансирање најбољих пословних идеја, на основу достављеног Захтева за доделу средстава за самозапошљавање у којем је описан предлог пројекта са анализом трошкова и једногодишњим планом развоја пројекта незапослених жена, за покретање и вођење посла, доделом бесповратних средстава.

Привредно друштво MOZZART DOO Београд обезбедиће медијску, маркетиншку и логистичку подршку одабраним пројектима у складу са својим капацитетима и могућностима.

Циљна група

Право на коришћење бесповратних средстава имају жене које су незапослене и имају квалитетну пословну идеју за самозапошљавање.

Финансијска средства

Укупно расположива средства за намене овог Јавног позива, износе 50.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате средстава.

Бесповратна средства додељују се у укупном износу од највише 10.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате средстава, по одабраном пројекту, у зависности од сваке појединачне пословне идеје незапослене жене, у циљу оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос. Средства се додељују према динамици утврђеној уговором закљученим између правног лица које оснује подноситељка захтева и финансијера – Привредног друштва MOZZART DOO Београд, којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата средстава.

Незапослена жена која оствари право на бесповратна средства у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање дванаест месеци, почев од дана доделе бесповратних средстава, односно отпочињања обављања делатности.

Услови за учешће:

- да је жена незапослена;
- да је држављанка Републике Србије;
- да није правноснажно осуђивана на казну затвора од најмање 6 месеци.
- да имају јасну пословну идеју и правилно испуњен Захтев за доделу средстава за самозапошљавање који је део документације уз овај Јавни позив.

Додатни критеријуми по приоритетима за доделу бесповратних средстава незапосленим женама:
- да припада категорији теже запошљивих лица;
- да својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом;

Начин пријављивања и рок за подношење пријава

Захтев за доделу средстава за самопзапошљавање са наведеном обевезном документацијом доставља се непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу, на адресу Привредног друштва MOZZART DOO Београд, Таковска 49б, Београд, са напоменом: „за доделу бесповратних средстава намењених запошљавању жена” или електронским путем на мејл адресу zenskopreduzetnistvo@mozzartbet.com Рок за подношење Захтева за доделу бесповратних средстава је 30 дана од дана објављивања Јавног позива - 15.07.2021. године.

Текст Јавног позива и пратећу документацију можете преузети и на електронским странама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Координационог тела за родну равноправност:

www.minrzs.gov.rs

www.rodnaravnopravnost.gov.rs


Прилози:

- Јавни позив за доделу средстава за самозапошљавање

- Захтев за доделу средстава за самозапошљавање

- Сагласност за обраду података о личности